เมนูของเรา

นโยบายของเว็บ sunnahcyber.com

นโยบายของเรา : นโยบายของเรา

ส่งมาโดย บุคคลทั่วไป เมื่อ 27/5/2007 20:00:00 (2741 ครั้งที่อ่าน)


In


:: ขณะที่ผู้คนมากมายต่างอ้างว่า พวกตนยึดมั่นในสัจธรรม เรามุสลิมได้รับพระบัญชาจากพระองค์อัลลอฮฺ ศุบหฯ ให้แสวงหาสัจธรรมโดยอาศัยการพิสูจน์ ซึ่งโดยข้อพิสูจน์นั้นสัจธรรมจึงเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสัจธรรมจะต้องมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวเสมอ และนี่คือสัจธรรมที่แท้จริงที่เรานำเสนอ ::


     Sunnahcyber มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะกล่าวหาหรือโจมตีผู้ปฏิบัติตามลัทธิหนึ่งลัทธิใด หรือชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด

     Sunnahcyber ต้องการที่จะถกเถียง อภิปราย หักล้างและตอบโต้แนวคิด หลักการและความเชื่อแปลกปลอมที่กำลังแทรกซึมเข้าสู่สังคมของเรา ซึ่งต่างไปจากอัล-อิสลามอันบริสุทธิ์และถูกต้อง

     Sunnahcyber สะท้อนทัศนะและความเชื่อของชาวอะหฺลุซซุนนะฮฺในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเรื่องผู้สืบทอดอำนาจการปกครองต่อจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ และประเด็นขัดแย้งที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในยุคต้นของอิสลาม

     Sunnahcyber ไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับข้อเขียนใดๆ ที่มีลักษณะกล่าวหา โจมตีและใส่ร้ายป้ายสีบรรดาภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ และปวงเศาะหาบะฮฺผู้เจริญรอยตามแนวทางของท่าน ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงประการหนึ่งที่ไม่อาจปล่อยให้เกิดขึ้นในสถานที่ของเรา

     Sunnahcyber เชื่อว่าความเห็นคัดค้านสิ่งที่เรานำเสนอย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา ผู้คัดค้านมีอิสระที่จะพัฒนาเว็บไซต์คัดค้านในลักษณะเดียวกับเราได้เช่นกัน เช่นเมื่อมี ansar.org ก็ย่อมมี answering-ansar.org ได้เป็นธรรมดา


เว็บนี้เสนออะไร?      1. แนวคิดและหลักยึดมั่นที่ถูกต้องของอิสลามเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งเรื่อง “เคาะลีฟะฮฺ” ตามบรรทัดฐานของอัล-กุรฺอานและหะดีษเศาะเฮี๊ยะฮฺ

      2. สถานภาพจริงของสมาชิกในครัวเรือนของท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลฯ หรืออะหฺลุลบัยตฺตามความเชื่อของชาวอะหฺลุซซุนนะฮฺ

      3. ความสมบูรณ์พร้อมของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และการหักล้างคำไส่ไคล้, การไส่ร้ายป้ายสี ตลอดจนประวัติของพวกท่านที่ถูกบิดเบือน

      4. หลักการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับหลักการอันถูกต้องของอิสลาม ซึ่งขาดข้อสนับสนุนจากหลักฐานอันชัดแจ้งในอัล-กุรฺอานและหะดีษเศาะเฮี๊ยะฮฺ


เมื่อได้ยินหรืออ่านเรื่องในประวัติศาสตร์เมื่อได้ยินหรืออ่านหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของอิสลาม โดยเฉพาะในสมัยต้นๆ อันเป็นยุคของท่านนบี ศ็อลฯ และบรรดาเศาะหาบะฮฺ มีคำแนะนำง่ายๆ คือ ฟังหูไว้หู อย่าเพิ่งปักใจเชื่อ เรื่องเหล่านั้นเป็นรายงานเช่นเดียวกับ "รายงาน" หะดีษ ต้องพิจารณาความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานนั้นเสียก่อน เช่น ต้องดูว่าต้นตอของเรื่องมาจากหนังสืออะไร ใครเป็นผู้รายงานเรื่องนั้นๆ ผู้รายงานเชื่อถือได้ไหม และนักปราชญ์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรายงานนั้นๆ และตัวผู้รายงานเอง หากท่านทำดั่งนี้แล้ว ท่านจะได้คำตอบว่าควรเชื่อถือเรื่องที่หนังสือเขียนไว้หรือไม่

ค้นหา